Regulamin

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedający może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedający, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego - Michalina Olszewska, ul. Słonimskiego 2/16, 80-280 Gdańsk

W przypadku realizacji przez Kupujący z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowane przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:


Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

NIP: 5842795913, REGON: 386817762

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwę instytucji, położenie w miejscu (w przypadku miejscowości położonej na ulicy: ulica, numer budynku, liczba mieszkańców lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulicy: nazwa miejscowości i liczba nieruchomości), kod pocztowy oraz miejsce.

 2. Adres reklamowy:

Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

 

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.momoclothing.co/strona/dostawa zestaw dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

E-mail: mo.mo.clothing.outlook.com

Telefon kontaktowy: 504-126-106

 

 1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikacji osoby fizycznej. Informacje nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osób, jeżeli wymagały to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 2. Dane wraż – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekazaniach religijnych lub filozoficznych, przymiotnikach wyznaniowych, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.momoclothing.co/strona/ dostawa

 4. Dowód zakupu – fakt, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.

 5. Karta produktu - osiedle podstrona sklepu zawierająca informacje o Pojezierze produkt.

 6. Klient:

a. pelnoletnia osoba fizyczna prowadzi jednolitą działalność gospodarczą, zawierającą ze sprzedażą związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla niej charakter zawodowy;

b. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych;

c. osoba prawna.

 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 2. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadzi jednostkową działalność gospodarczą, zawierającą ze Sprzedający umowa związana bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklep produktów na podstawie wyboru Kupujący.

 5. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 6. Miejsce wydania rzeczy  adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamów przez Kupujący.

 7. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoby trzecie obejmie rzecz w posiadaniu.

 8. Platforma internetowa ODR - unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmian rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektyw 2009/22 / WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

 9. Płatnosć - metoda dokonywania płatności za przedmiot umowy i dostaję nazwa pod adresem www.momoclothing.co

 10. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do dalszego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o właściwym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

 11. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administrator Danych Osobowych dane osobowe Kupujący, prawo Kupujący i obowiazki Administrator Danych, która znajduje się pod adresem: sprawdzonysklep.pl/polityka-prywatnosci

 12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawie konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamów, a która podana jest w sklep sprzedający jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.

 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będącymi przedmiotem umowy.

 15. Przedmiot świadczenia  przedmiot umowy.

 16. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklep.

 17. Rejestr UOKiK– rejestr osoby o tym nazwisku prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o właściwym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochrona danych osobowych.

 19. Rzecz – rzecz ruchoma może być lub będzie przedmiotem umowy.

 20. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem sprawdzonysklep.pl, za pośrednikiem, którego Kupujący może złóż zamowienie.

 21. Sprzedaż:

Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

NIP: 5842795913, REGON: 386817762


zarejestrowany i widoczny w rejestrze CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=2a49cb0b-7c66-4bde-83b1-a55856...

KONTO BANKOWE: 36 1090 2835 0000 0001 4676 1067

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określony Internet.

 2. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na podstawie ustawy o prawie konsumenckim z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w sprawie Kupujący.

 4. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedaż zapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedaż nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. został Konsumentowi wydawana w stanie niepełnym;

  5. w przypadku braku jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedaż ponosimy odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który wysłał według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewnił producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez zezwolenie na rzecz sprzedaży swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedaż upewnienie tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł albo nie mógł jeden mieć wpływ na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu rzeczy wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamowienie - oświadczenie woli Kupujący zł za pobraniem sklepu określając jedno: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupujący a zmieniające bezpośrednio do zawarcia umowy Międzychód Kupującym a Sprzedający.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znaleźć się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Sprzedaż jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończących się z upłynięciem ostatniego dnia, a jponadto początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczeniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpi.

 2. Potwierdzenie, udostępnienie, utrzymanie, zabezpieczenie wszelkich istnych postawień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następują w postaci:

  1. potwierdzenie zamów poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, fakty pro forma, informacje o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linki do samodzielnego pobrania regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy;

  1. dołączenie do zrealizowanego zamów, wyslanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu skupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedaż informacje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdującymi się w sklep.

 2. Sprzedaż nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość, a Kupujący ponieważ jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumienie na odległość.

 3. Sprzedaż zapewnia Kupując korzystający z systemu poprawa działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Korzystanie z oprogramowania firmy trzech mających wpływ na działanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalność sklepu www.momoclothing.co, należy je wszystkie wyłowić.

 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętywania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamów. W tym celu Kupujący należy podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Kupujący, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed nieznanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawy, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklep.

 1. Sprzedaż stosuje się do KODEKS dobrych praktyk.

 2. Kupujący zobowiązany jest do:

   1. niedostarczania i nieprzestrzegania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treściami propagującymi przemoc, znoszącymi lub naruszającymi dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystanie ze sklepu w sposób nie zakładający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez zastosowanie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. niepodejmowanie działań takich jak: rozsył lub umiszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

   4. korzystanie ze sklepu w sposób nieunikniony dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

   5. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytkowania osobowego,

   6. korzystanie ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postulatami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netto.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamów można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamów Kupujący należy wykonywać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. Dodaj do koszyk produktu;

  2. wybór rodziny dostawy;

  3. wybór rodziny płatności;

  4. wybór miejsca wydania rzeczy;

  5. zł w sklep zamów za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem nastepuje z chwila zlozenia zamów.

 4. Realizacja zamów Konsumenta płatnego za pobraniem, a zamów płatnego przelewu lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po złożeniu wpłat Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia zamów, chyba Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej wina i wskazał o tym Sprzedającego.

 5. Zawarcie umowy z Klientem nastepuje z chwilą przyjęcia zamów przez Sprzedającego, o czym informujemy na Klienta w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamów.

 6. Realizacja zamów Klienta płatnego za pobranie następuje nieodwłocznie po zawarciu umowy, a zamów płatnego przelewu lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowania wpłat Klienta na koncie Sprzedającego.

 7. Realizacja zamów Klienta może być uznana od wykonania płatności całości lub części wartości zamów lub zastosowanie limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartościach zamów Lubań Sprzedającego na wyslanie zamów za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiot umowy następnie w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamów zł z Wielunia produktów w najdłużej zakończonych terminach z określonych na kartach produktów. Bieg termin rozpoczyna się z chwilą realizacji zamów.

 9. Kupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokument sprzedaży wysłany wybrany przez Kupujący rodzina dostawy do wskazanego przez Kupujący w zmiana miejsca wydania rzeczy, wraz z załączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przepis na podstawie art. 27 Prawo konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawo konsumenckie.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od moment wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystawienia oświadczenia przed jego upłynięciem.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawo konsumenckie, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.momoclothing.co/pwiek / kontakt lub w innej formie zgodnej z Prawo konsumenckie.

 1. Sprzedaż niezwłocznie potwierdza Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Konsument ma obowiązek zwracać uwagę na rzecz Sprzedaż niespodziewanie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystawiania odesłanie rzeczy przed jego upadkiem.

 3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 4. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody lub przedsiębiorstwa nie dostarczył potwierdzenie zgodnie z art. 15 ust. 1. 1 i art. 21 ust. 1 1. Prawo konsumenckie.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykracający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Sprzedaż nieodwołalnie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie wykonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Konsumentowi rzeczy, a jeż Konsument wybierz sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedaż nie zwróci Konsumentowi dodatkowe koszty zgodnie z art. 33 Prawo konsumenckie.

 7. Sprzedaż dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki u ¿y3 Konsument, chyba Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedaż może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostawy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawo konsumenckie nie przysłuża się prawu do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedaż nie sprawdza kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, opracowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiego zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapewnionym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieodłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapewnionym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o zaopatrywaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

 1. Sprzedaż na podstawie art. 558§1 Kodeksie cywilnym całkowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Klienci z tytułu wad fizycznych i prawnych (ręka).

 2. Sprzedaż ponosimy odpowiedzialność za Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksie cywilnym i kolejni za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została potwierdzona przed upływem roku od moment wydania rzeczy, przyjmuje się, że istnieje ona w chwili przejścia na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złóż oświadczenie o obniżeniu ceny;

  2. złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedaż niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już zmieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedaż nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad, nie przysłuży mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

 1. Konsument, może zastąpić zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wad należy wymienić rzeczy na wolną od wad albo wymienić rzeczy należy usunąć wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niedozwolone albo wymagane nadmierne koszty w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaju i znaczenia stwierdzonej wad, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażały Konsumenta inny sposób zaspokajania.

 2. Konsument nie może przestać od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedawana ma wadę, może również:

  1. należy wymienić rzeczy na wolną od wad;

  2. należy usunąć wady.

 4. Sprzedaż jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 5. Sprzedaż można zmienić zadośćuczynienie żądzu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagały nadmiernych kosztów.

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może być od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po wykonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wad, jednak zobowiążany jest ponieść część związanych z tym kosztami przewijających cenę rzeczy sprzedawanej albo może mieć od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokiej ceny rzeczy sprzedanej. W przypadku braku obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do wykonania tych czynności na koszt i bezpieczeństwo Sprzedającego.

 7. Konsument, który wykonuje dostosowania z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostawa rzeczy wadliwej na adres reklamowy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta były nadmierne utrudnienie, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedaż w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku braku obowiązku przez Sprzedającego Konsumenta jest upoważniony do odłożenia rzeczy na koszt i bezpieczeństwo Sprzedającego.

 8. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaż, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

 9. Sprzedaż obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w raz wymieniony rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedaż w terminie czterech dni ustosunkuje się do przepisów o art. 5615 kodeksie cywilnym: Oświadczenie o konieczności obniżenia ceny, żądanie zmiany rzeczy na wolną od wad, żądanie usunięcia wad. Sprzedaż w terminie trzech dni (art. 7a prawo konsumenckie) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeks cywilny termin czterech dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub rozsądanie Konsumenta.

 1. Sprzedaż z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upłynięciem roku od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenica Konsumenta o usunięciu wad lub zmianie rzeczy sprzedawanej na wolną od wad przedstawia się z upływem roku, licząc od dnia zgłoszenia wad jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upłynięciem roku od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producent termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po dwóch latach od moment wydania rzeczy konsumenckich, Sprzedaż odpowiedź z tytułu rękojmi za wad fizycznych tej rzeczy stwierdzone przed upłynięciem tego terminu.

 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wad fizycznych rzeczy sprzedawanej, a jeżeli Konsument musiał wymienić rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego podwyższenia terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

 5. W raz dochowania przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulga zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępu medialnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyn biec od dnia odtworzenia przez sąd zatwierdzenia zawartej przed mediatorem lub bezterminowego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonania prawa z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wad, a jeż Konsument dowiedział się o istnieniu wad dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeśli z powodu wad rzeczy Konsument złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on wymagać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wad, choćby szkoda była następstwem otoczenia, za które Sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może należeć do zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odbrania, przewozu, przechowywania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu wykonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepis o obowiązku naprawienia szkód na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wad nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedaż wadę po prostu zataił.

 9. Sprzedaż o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż termin przewidziany w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych za zgodność z prawem przetwarzania dane osobowe, zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania dane osobowe, a także prawo Kupujący związane z jego danymi osobowymi.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujący na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uznanymi interesami Sprzedającego.

 1. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzgodnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 1. Wyrażenie przez Kupujący zgoda na przetwarzanie dane osobowe jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 1. Na potrzeby realizacji zamów Kupujący zbierane są następne dane osobowe:

  1. adres pocztowy - niezbędne do wystawienia dowodu skupu;

  2. miejsca wydania rzeczy - niezbędny do realizacji przelewów;

  3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

  1. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

 1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamów, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamów zawiera polityka prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawa Kupujący. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakijkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedaż deklaruje bezwarunkowe poddanie się i stosowanie tego prawa w miejscu zakupionego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupujący w zakładce regulamin (http://www.momoclothing.co/pwiek/Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie obsługi posprzedażowej Kupujący zobowiązuje regulamin akceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument Uznaj go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśliby Konsument wyraża taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również korzystać z równych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem Unii platforma internetowa ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnego sposób znajdowania się w rejestrze UOKiK. Sprzedaż oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego.

W ostatecznym rozrachunku sprawa rozstrzyga Sad właściwy miejscowo i rzeczowo.